Saltar al contenido

Corrector catala

Corrector català

Correctores.es ofereix un corrector català per a tot tipus de correccions ortogràfiques i correcció d’estil, en espanyol i en català. Som líders en el sector de serveis editorials per a empreses, institucions, autors, estudiants i una gran varietat de clients.

Correcció ortogràfica professional

La correcció en català consisteix a detectar i corregir errors propis de la llengua catalana, ja siguin errors tipogràfics, ortogràfics, lingüístics, gramaticals o d’estructura del text. Per aquest motiu comptem amb els millors professionals que s’ocuparan de deixar el contingut lliure de qualsevol error i òptim per a qualsevol ús. Basats en l’Acadèmia de la Llengua Catalana, a Correctores.es tenim les millors tarifes de correcció en català.


Pressupost de correcció en català sense compromís

Indica la quantitat de paraules que té el teu manuscrit, per exemple: 42.000
La correcció d'estil sempre va al costat de la ortogràfica.


 

La nostra filosofia

A Correctores.es fem de la nostra filosofia de treball una forma de vida basada en tres pilars: temps, compromís i professionalitat.

⏳ Temps de correcció

Tota correcció catalana depèn del temps emprat. Per això el compromís adquirit per les correccions es compleix religiosament, amb una anàlisi prèvia del text per estimar una data de lliurament exacta.

🔑 Compromís

El compromís amb el client és fonamental per a la nostra feina. Per això assignem les correccions de text i la correcció d’estil als millors professionals.

🎓 Professionalitat aplicada a la millora de textos

La professionalitat i la dedicació a cada contingut implica un esforç de millora constant. Som un equip interdisciplinar format per correctors, filòlegs i editors amb anys d’experiència en el sector editorial.


Serveis disponibles a Correctores.es

Un corrector de català realitza diverses tasques dins d’aquest servei. A banda de la correcció ortogràfica del text, també s’ocupa de:

📑 Informe de lectura

L’informe literari és una anàlisi de l’obra (novel·la, poesia, contes, narrativa…) l’objectiu de la qual és aconseguir comentaris professionals sobre la seva obra en particular. Què és un informe literari? Molt simple: un editor professional llegeix l’obra i, segons la seva experiència i coneixements, no només de la llengua, sinó de l’mercat editorial actual, prepara un informe detallat de la qualitat de l’obra i el dota d’eines perquè l’autor pugui millorar-lo. Veure més informació…➡️ Ver más información…

📓 Manuals de correcció en català

Els manuals d’estil de redacció i correcció són eines fonamentals per al desenvolupament de projectes complexos i multitasques (editorials, institucionals, acadèmics, etc.). Aquests manuals fixen i unifiquen un criteri comú per a la creació de continguts i són una ajuda essencial per al corrector de català i, fins i tot, per a l’equip de maquetació ➡️  Ver más información…

💡 Correcció d’estil

Com hem dit anteriorment, un corrector de català no s’ocupa només de la correcció ortotipogràfica, sinó també de la correcció d’estil. Aquesta és un tipus de revisió més completa, detallada i que apunta a la millora dels aspectes objectius del text (errors d’ortografia), així com d’aquells aspectes més subjectius i estilístics que l’enriqueixen i el doten de més qualitat.

De què s’ocupa la correcció d’estil en català?
  • Esmenar errors lèxics.
  • Esmenar llacunes oracionals i completar frases inacabades, ja sigui inserint mots que falten o suprimint-ne d’innecessaris.
  • Desfer ambigüitats involuntàries.
  • Millorar les concordances.
  • Millorar la puntuació per aconseguir una major precisió discursiva.
  • Reformular oracions confuses o errònies en un llenguatge clar i estructurat, amb la finalitat de contribuir a un estil homogeni.
  • Garantir que cada terme compleix correctament la seva funció gramatical a la frase.
  • Estructurar les oracions mitjançant una puntuació correcta.
  • Eliminar repeticions, redundàncies i cacofonies.

➡️  Ver más información…

⚖ Corrector en català de textos legals

L’univers del llenguatge jurídic implica que el corrector en català ha de conèixer la terminologia que s’aplica, d’acord amb el dret vigent. Per això, aquest tipus de correcció de textos el realitzen correctors especialitzats en la correcció de textos legals. En aquest sentit, Correctores.es compta amb professionals altament qualificats i certificats, amb anys d’experiència en aquest àmbit. ➡️ Ver más información…

📈 Correcció de continguts SEO

Google ja forma part de la nostra vida diària. Pensar que els continguts que es posicionen depenen de com es crea un contingut posa el corrector de català davant d’un nou paradigma de correcció. Tot i que la revisió de continguts pensats per a SEO (Search Engine Optimization) requereixen d’una tècnica i un coneixement molt específics, a Correctores.es també ens ocupem d’aquesta tasca. Això implica conèixer en detall les normes de creació de continguts SEO (titles, H1, H2, keys, slug, etc.). ➡️ Ver más información…


Correccion ortografica


Motius per contractar un corrector de català

No és possible tenir 100% d’efectivitat a l’hora d’escriure un text. Per aquesta raó, o per distracció, es produeixen errors que han de ser revisats. A més, els errors ortogràfics atempten contra l’estètica del text i desvirtuen tot el seu contingut. Una coma incorrecta pot canviar el sentit d’una oració. La missió de tot creador de continguts és aconseguir que el text sigui fluid senzillament perquè el lector no perdi temps i no es limiti amb barreres tipogràfiques. Un corrector de català s’enfoca tant en l’ortografia (puntuació, accentuació, ús de majúscules, cursives, guions, gramàtica, etc.) com en la tipografia (adequació d’aspectes gràfics: paràgrafs, espais, títols, peus de pàgina, sagnats, fonts, vinyetes, etc.). Això comporta una feina d’unificació de criteris per obtenir un text llegible, desproveït d’errades i uniforme en la seva presentació i format.  

Quins tipus de textos corregim a Correctores.es?

Comptem amb un corrector de català per a cada tipus de contingut. Conformat per un equip de filòlegs, editors i correctors professionals amb anys d’experiència en el sector editorial i la indústria de la correcció, Correctores.es treballa amb tot tipus de documents que requereixin de la intervenció d’un corrector professional.


Tots els materials corregits per Correctores.es es lliuren amb l’opció de control de canvis activat, de manera que el client pugui comprovar i validar cadascun dels canvis realitzats pel professional i acceptar-los o no. L’eina de Control de Canvis de Microsoft Word és una forma de comprovació de la feina realitzada.

Últims articles del bloc

Compartir